Vilniaus lopšelis-darželis „Aitvaras“

Telefono nr.
(8 5) 247 1748
Darbo laikas
6.30-18.30 val.

Vizija, misija, vertybės

Vilniaus lopšelis-darželis „Aitvaras“ įsteigtas 1988 m. gruodžio 12 d. , pirmuosius ugdytinius įstaigos pedagogai priėmė 1989 m. sausio 15 d. Įstaigoje veikia 12 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės, kurias lanko sveiki ir įvairias alergijas turintys ugdytiniai. Stipri ir kvalifikuota komanda yra sukaupusi didelę patirtį ugdant alergiškus vaikus, bei organizuojant jų kasdieninį gyvenimą įstaigoje. 

Lopšelyje-darželyje „Aitvaras“ dirba 26 ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo pedagogai: 12 mokytojų metodininkų, 5 vyresnieji mokytojai, 3 mokytojai, 6 siekiantys įgyti mokytojo kvalifikacinę kategoriją. Pedagoginę pagalbą teikia 2 logopedės, psichologė, specialioji pedagogė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė. Mokytojų komandai padeda  – 29 aptarnaujančio personalo  darbuotojai.

Ugdymo(si) procesas organizuojamas vadovaujantis individualia Ikimokyklinio ugdymo programa, kurioje pagrindinis dėmesys skiriamas vaiko fizinės sveikatos saugojimui ir stiprinimui, tautos kultūros perimamumui, kūrybinei saviraiškai. Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo programa, kurios pagrindinis tikslas - sėkmingai pasiruošti ugdymuisi pagal pradinio ugdymo programą. 2020 metais, lopšelis-darželis "Aitvaras", įsitraukė į sveikatą stiprinančiū mokyklų tinklą SVEIKA MOKYKLA. 

Nuo 2021 metų, pedagogų bendruomenė, aktyviai ieško ir ugdymosi prosece integruoja inovatyvius ugdymos metodus, mokymosi procese įgytus gebėjimus ir patirtis pritaiko praktikoje organizuodama vaikų ugdymosi procesą.

VIZIJA

Lopšelis-darželis “Aitvaras” yra vieta, kurioje gera ugdytis gyvenimui, džiaugtis buvimu darželyje ir laikyti jį prasmingu. Kiekvienas dalyvaujantis lopšelio-darželio gyvenime, veikia saugiojepalaikančioje ir stabilioje aplinkoje, mokosi pagal individualias galimybes, patiria sėkmę, siekdamas asmeninės brandos. 

 MISIJA

Lopšelis-darželis „Aitvaras“ – teikia ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. Padeda kiekvienam ugdytiniui išreikšti savo gebėjimus veikloje. Kuria jaukią, saugią, modernią ir sveiką gyvenimo būdą skatinančią aplinką. Tęsia ir kuria tradicijas.

 VERTYBĖS

Lopšelis-darželis „Aitvaras“ – atviras iniciatyvai, dialogui, bendradarbiavimui; prisiima atsakomybę už savo veiksmus, moralumą, rūpinimąsi bendruomene; kuria džiaugsmą mokymosi veiklose; skatina pozityvų profesionalumą ir asmeninį meistriškumą.