Vilniaus lopšelis-darželis „Aitvaras“

Telefono nr.
(8 5) 247 1748
Darbo laikas
6.30-18.30 val.

Įtraukusis ugdymas

2024 m. rugsėjo mėn. įsigalioja Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimas ir įstatymo papildymas 45 straipsniu, kurie numato, kad kiekvienam vaikui turi būti sudarytos sąlygos ugdytis artimiausioje ugdymo įstaigoje (darželyje, mokykloje) kartu su savo bendraamžiais (teisės aktas).

2023-2024 metų duomenimis įstaigoje ugdomi - 32 vidutinius ir didelius specialiuosius ugdymosi poreikius (SUP) turintys vaikai.

Specialieji ugdymosi poreikiai (SUP):

 • dėl įvairiapusio raidos sutrikimo;
 • dėl regos ir klausos sutrikimo;
 • dėl emocijų ir elgesio sutrikimo;
 • dėl sulėtėjusios raidos;
 • dėl kalbos ir komunikacinių sutrikimų;
 • dėl kitų sutrikimų.

Kas koordinuoja SUP vaikų ugdymą?

SUP turinčių vaikų ugdymą koordinuoja - Vaiko gerovės komisija (plačiau).

Specialiųjų ugdymo(si) poreikių nustatymas, įvertinimas ir švietimo pagalbos skyrimas

Specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimą atlieka:

 • Vaiko gerovės komisija (VGK).
 • Pedagoginė psichologinė tarnyba (PPT).
 • Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras (LKNUC).
 • Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras (LASUC).

Specialųjį ugdymą ir/ar Švietimo pagalbą skiria:

 • PPT vadovas (atsižvelgdamas į tarnybos specialistų išvadas);
 • Mokyklos vadovas (atsižvelgdamas į VGK narių išvadas ir siūlymus).

Specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymo žingsniai:

 1. VGK gauna tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą tyrimui ir stebėjimui.
 2. Specialistai ir grupės mokytojai atlieka vertinimą.
 3. Vaiko specialiųjų ugdymo(si) poreikių lygis (nedideli, vidutiniai, dideli, labai dideli) apskaičiuojami - poreikių skaičiuoklėje.
 4. VGK, atlikusi vaiko galių ir sunkumų vertinimą, posėdyje pateikia gautas išvadas grupės mokytojams ir tėvams (globėjams, rūpintojams).
 5. Tėvai (globėjai, rūpintojai) raštiškai sutikę su vertinimo išvadomis, užpildo sutikimus specialistams dėl švietimo pagalbos teikimo ir pratybų.
 6. Ruošiami pratybų tvarkaraščiai, individualios pagalbos planai.