Vilniaus lopšelis-darželis „Aitvaras“

Telefono nr.
(8 5) 247 1748
Darbo laikas
6.30-18.30 val.

Priėmimo į darželį tvarka

Priėmimas į Vilniaus lopšelį-darželį „Aitvaras“ vykdomas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos 2023-03-08 sprendimu Nr. 1-1805 „Dėl vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" nuostatomis.

Nuoroda į teisės aktą

SVARBIAUSI ASPEKTAI:

 • Tėvai (globėjai) prašymus pildo elektroniniu būdu IS prisijungę https://svietimas.vilnius.lt/.
 • Pirmenybės tvarka nurodomos ne daugiau kaip penkios ugdymo įstaigos.
 • Prašymai priimami ir IS registruojami nuolat, išskyrus prioritetų, pridėtų dokumentų sutikrinimo metu kovo 11–17 d. ir grupių formavimo metu, kuris vyksta kiekvienų metų kovo 18–31 d.
 • Prašymai galioja, iki bus suteikta paslauga, vaikui pradėjus mokytis pagal pradinio ugdymo programą arba iki prašymas bus atsiimtas IS vartotojo. Negaliojantys prašymai IS panaikinami. Nutraukus ugdymo sutartį, prašymai dėl įstaigos keitimo taip pat yra naikinami. Kiekvienas naujas prašymas priimti vaiką ar pakeisti įstaigą panaikina ankstesnįjį.
 • Nuo einamųjų metų kovo 1 iki 10 dienos tėvai (globėjai) turi galimybę pasitikrinti, ar yra pasirinktose įstaigose formuojamos prašyme nurodytos grupės. Nesant tokios grupės, tėvai (globėjai) turi teisę iki einamųjų metų kovo 10 d. (imtinai) redaguoti prašymą (vėliau prašymą bus galima redaguoti tik pasibaigus grupių formavimui, t. y. nuo einamųjų metų balandžio 1 d. iki kitų metų kovo 10 d. (imtinai).
 • Prašymai perkelti į kitą įstaigą arba į tos pačios įstaigos kitos ugdomosios kalbos grupę pateikiami elektroniniu būdu IS užpildant Aprašo 5 punkte išvardytus duomenis (išskyrus Aprašo 5.8 papunktį, pasirenkant tik vieną įstaigą).
 • Tų pačių gimimo metų vaikų tėvams (globėjams), kurie yra pasirašę dvišales ugdymo sutartis su įstaigomis, į kurias tuo metu yra priimti jų vaikai, abipusiu susitarimu suteikiama galimybė apsikeisti įstaigomis, pateikus pasirašytą prašymą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ikimokyklinio ugdymo skyriui elektroniniu paštu savivaldybe@vilnius.lt, pašto adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius arba atvykus į Klientų aptarnavimo skyrių adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

Teikiant prašymą elektroniniu būdu IS:

 • užpildoma elektroninė prašymo forma, prisijungus https://svietimas.vilnius.lt/ (būtina užpildyti privalomas skiltis, nurodant abiejų tėvų duomenis. Aprašo 18.1.4 papunktyje nurodytais atvejais pildomi vieno iš tėvų (pildančio prašymo formą) duomenys). IS automatiškai patikrina prašyme pateiktų duomenų teisingumą. Už duomenų teisingumą atsako tėvai;
 • IS automatiškai užregistruoja prašymą, užregistruotam vaikui suteikiamas identifikacinis kodas (kai pateikiami visi teisingi duomenys);
 • IS vartotojui elektroniniu paštu arba trumpąja žinute (SMS) patvirtinama, kad duomenys sėkmingai užregistruoti;
 • Tėvai (globėjai) IS https://svietimas.vilnius.lt/ gali pasitikrinti savo vaiko vietą eilėje bei kitą susijusią informaciją. Kiekvienų metų sausio 1 d. pradedama rodyti ateinančių mokslo metų eilė;
 • Kai paslaugos atsisakoma sudarius ugdymo sutartį, tėvai (globėjai) turi raštu informuoti įstaigos vadovą dėl įstaigos nebelankymo. Vaikas išbraukiamas iš lankančiųjų sąrašo įstaigos vadovo įsakymu. Gavus vietą įstaigoje, prašymą IS panaikina automatiškai (išskyrus viešąją įstaigą „Mažasis Trinapolis“ – kai suteikiama paslauga ir vaikui priskiriama vieta šioje įstaigoje, prašymas nepanaikinamas, lieka eilėje kitose pasirinktose įstaigose).