Vilniaus lopšelis-darželis „Aitvaras“

Telefono nr.
(8 5) 247 1748
Darbo laikas
6.30-18.30 val.

Švietimo pagalba

Vaiko gerovės komisija, patvirtinta direktoriaus įsakymu Nr. V-33 (2022-02-17):

Pirmininkė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ingrida Kuzmienė (el.p. ugdymas@vaikuaitvaras.lt).

Sekretorė - mokytoja Irmina Micienė.

Nariai:

  • specialioji pedagogė Vilma Bražėnienė,
  • specialioji pedagogė Audronė Pilipavičienė,
  • logopedė Gina Stapušaitytė-Norkuvienė,
  • psichologė Violeta Jaruševičienė,
  • socialinė pedagogė Giedrė Gecevičiūtė,
  • visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Vacytė Garliauskienė,
  • mokytoja Janė Stankevičienė,
  • mokytoja Dalia Vaitkevičienė.

VGK sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Pagalbos vaikui teikimo ir specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymo tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos bei intervencijos aprašas

Kaip dirba Vaiko gerovės komisija?