Vilniaus lopšelis-darželis „Aitvaras“

Telefono nr.
(8 5) 247 1748
Darbo laikas
6.30-18.30 val.

Asmens duomenų apsauga

Vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 37 straipsnio 7 dalimi, duomenų valdytojas informuoja, kad paskyrė duomenų apsaugos pareigūną.

Duomenų apsaugos pareigūno duomenys:

MB „Veiklos sprendimai"
Jūratė Ramanauskaitė
Žalgirio g. 122. 09300 Vilnius
Tel. Nr.: +370 612 06177
el. p.: jurate@veiklos-sprendimai.lt